Платежно нареждане, вносна бележка за плащане към НАП или на местни данъци и такси към общините.

Банкови платежни документи - нареждания, вносни бележки, НАП
Условия за ползване
Стандартно нареждане / вносна бележка  Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за НАП!Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за плащания към НАП
Онлайн PDF генератор на банкови нареждания/вносни бележки.Формата не записва данни за платежния документ на сървъра.Спазено Указание на БНБ
            Видеоупътване
Платежно нареждане/вносна бележка към бюджета

Ако попълните полето IBAN ще се генерира ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ за плащане към Бюджета, ако оставете празно полето IBAN ще се генерира ВНОСНА БЕЛЕЖКА (Платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към Бюджета.

Но преди всичко определете вида на платежния документ.
Budget Car Hire   ТД НА НАП - IBAN сметки банкинап     Общини - сметки банкиОбщини Ново!
Изберете банка на наредител / вносител / платец , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавете последните 10 символа.банка Изберете банка на получател , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавте последните 10 символа. Ако сте ползвали горните бутони НАП или Общини няма смисъл да ползвате този.банка
  Пример:
  О Б Б
  НОВА ЗАГОРА
  ОББ кл. Н.ЗАГОРА
  ПЛ. СВОБОДА
Изтеглете празни попълняеми форми Изтеглете платежно нареждане за НАП, вносна бележка Актуализирани според Указание 3-2009 на БНБ, могат да се запазват и редактират.
Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета (НАП)  |  Вносна бележка  |  Кредитен превод  |  Директен дебит
Дата на представяне:  Изберете дата на нареждане / вносна бележка Сума:  Основание 
Дата на изпълнение:  Изберете дата на изпълнение Период - от:  Изберете период за който се плаща           до Изберете период за който се плащаФормат на датите:дд.мм.гггг
Задълж.лице:  БУЛСТАТ:  ЕГН:  ЛНЧ: 
Вид плащане:  Попълва се (опционално) само при превод на суми по с/ки с идентификатор за вид сметка 84 (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN). Платежна система:  Такси: 
Така изглеждат готовите бланкиПримери: Вносна бележка  Платежно нареждане,дебит  Платежно нареждане,кредит  Платежно нареждане,бюджет
y: h:            
x -отместване по хоризонтала(0-10); y -отместване по вертикала(0-10); h -височина на реда(6-10)

Документът "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета" е предназначен за изпълнение на следните платежни операции в лева:
(1)нареждане за кредитен превод към сметки на администратори на публични вземания (сметки, чийто идентификатор на вида сметка започва с 8):
• за плащане на данъчни задължения и такси;
• за задължения за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работници и служители";
• за приходи от митнически задължения;
(2) нареждане за кредитен превод към сметки на разпоредители с бюджетни кредити; за бюджетни, извънбюджетни и чужди средства, включително за учредяване на обезпечение чрез паричен депозит за митнически задължения;
(3) нареждане за кредитен превод от сметки на администратори на публични вземания - при възстановяване на надвнесени и погрешно постъпили суми по тези сметки, коригиращи преводи и други операции. Този документ не се прилага, когато възстановяването на надвнесени или погрешно внесени суми по сметки на администратори на публични вземания се извършва чрез СЕБРА;
(4) нареждане за кредитен превод от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки, чийто идентификатор на вида сметка започва с 3) - за всички преводи, инициирани от титуляра на сметката, които не се извършват чрез СЕБРА, за коригиращи преводи и други операции по сметките с лимити в БНБ.

Документът се съставя най- малко в два еднообразни екземпляра от платеца и се представя в обслужващата го банка. След регистрацията банката задържа едното копие, а другото предоставя на наредителя.

Полето "Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон" не е реквизит от платежния документ и се използва само за статистическа информация. В случаите когато клиентът отговаря на изискванията за чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон, полето се зачертава и банката му предоставя необходимите документи, в съответствие с нормативната база.

My Google blog © MMXXIII, инж. Бойчо Добрев - 1webprogrammer@frombulgaria.net - Условия за ползване Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS! Level A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0