Изберете плащане на местен данък / такса за община
documents-online.net

Това е помощна страница за избор на вид плащане при печат на банкови палтежни документи за НАП / Бюджета. Ако сте я отворили случайно, например от /не ползвайте кеша/, с избора на вида плащане ще бъдете прехвърлени към основната страница.

В най-общия случай за сметките с идентификатор 85 (13-14 разряд на IBAN) се попълва код 551111 - администрираните от ТД на НАП приходи на социалноосигурителните фондове към НОИ - Държавното обществено осигуряване (ДОО), Учителския пенсионен фонд (УчПФ) и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ФГВРС).

За сметките с идентификатор 86 кодът е 561111 - администрираните от ТД на НАП приходи на НЗОК.

За сметките с идентификатор 88 кодът е 581111 - осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО.

За сметките с идентификатор 81 кодът е 110000 - данъци и други приходи за централния бюджет.

Сметките с идентификатор 84 са сметки на общините, по които се внасят местни данъци и такси и за тях следва да се попълва код 44XXXX.

Пълното указание на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ във връзка с новите сметки на НАП от 1.3.2014 г.

НАП

Самоосигуряващите се лица, в това число едноличните търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето. /съгласно чл.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, (изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010 г. в сила от 01.01.2010 г.)/

Данните са от сайта на НАП. Последна актуализация-2.3.2014 г.


© MMXXI, инж. Бойчо Добрев - 1webprogrammer@frombulgaria.net - Условия за ползване