Банкови платежни документи - нареждания, вносни бележки, НАП
 Попълване и печат

Нови платежни документи съгласно Указание 3-2009 на БНБ за съставяне на платежни документи в сила от 1.11.2009 г.

1. Въведение
1.1. Предмет на регулиране
Настоящото указание определя типовите формуляри-образци, използвани за иницииране на банкови платежни операции в лева, както и изискванията за съставяне на платежни документи, в съответствие с Наредба 3 за условията и реда за изпълнение на платежни опрерации и за използване на платежни инструменти. С оглед на изискването банките да извършват формален контрол върху изчерпателността и точността на съставяне на платежните документи, , настоящото указание определя задължителния обхват на информацията, която трябва да съдържат тези документи, както и контрола от банките при въвеждане на информацията
1.2. Основание за разработка на документа
Настоящото указание се издава на основание чл. 6, 14 и 19 от Наредба 3 за условията и реда за изпълнение на платежни опрерации и за използване на платежни инструменти.
1.3. Задължително приложение
Съгласно изискването на Наредба 3 за условията и реда за извършване на платежни опрерации и за използване на платежни инструменти, това указание е задължително за прилагане при извършване на платежни операции от банки. Всички реквизити са задължителни за попълване по посочения в указанието начин, освен ако не е посочено друго. Банките могат да използват собствени формуляри-образци, които може да съдържат и други реквизити, включително такива, които са необходими за изпълнение изискванията по други нормативни актове. Това не им дава основание да откажат изпълнението на платежна операция, ако платежният документ е съставен съгласно изискванията на това указание.
1.4. Влизане в сила
Настоящото указание влиза в сила от 1 ноември 2009 г. и отменя Указание 03-2006 от 5 юни 2006 г. за съставяне на платежни документи....[пълният текст]

Банкова вносна бележка
Нареждане разписка
Платежно нареждане за кредитен превод
Платежно нареждане за директен дебит
Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от/към Бюджета и НАП
Бюджетно платежно нареждане
My Google blog © MMXXIII, инж. Бойчо Добрев - 1webprogrammer@frombulgaria.net - Условия за ползване Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS! Level A conformance icon,
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0