Калкулатор платежни нареждания и вносни бележки за плащания към НАП - 1.10.2023.

Банкови платежни документи - нареждания, вносни бележки, НАП
Условия за ползване
Платежно нареждане / вносна бележка-стандартна форма!Стандартно нареждане / вносна бележка Калкулатор и генератор на платежни нареждания / вносни бележки за плащания към НАП
PDF платежни нареждания и вносни бележки за НАП. Формата не записва каквито и да е данни на сървъра.Спазено Указание на БНБ
Подходящ за малки фирми, с няколко човека персонал или счетоводни фирми без ТРЗ програми. Обхванати са само стандартни, ежемесечни ситуации.    Видеоупътване
НАРЕДИТЕЛ: Ако попълните полето IBAN ще се генерират ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ за плащане към Бюджета, ако оставете празно полето IBAN ще се генерират ВНОСНИ БЕЛЕЖКИ (Платежни нареждания за налични парични преводи) за плащане към Бюджета.   ПОЛУЧАТЕЛ:
IBAN: Изберете банка на наредител / вносител / платец , след което редактирайте IBAN - 3-4 цифра и добавете последните 10 символа.банка
BIC:   Пример: BIC:
Банка:   О Б Б Банка:
Клон(град):   НОВА ЗАГОРА Клон(град):
  ОББ кл. Н.ЗАГОРА
Банка,адрес:   ПЛ. СВОБОДА
Задълж.лице За самоосигуряващото се лице, вкл. и земеделски производител, тук попълнете трите му имена. Те ще се появят на ред "Задължено лице"
БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ: ЕИК/Булстат и ЕГН/ЛНЧ. / /
Изтеглете празни попълняеми форми Изтеглете платежно нареждане за НАП, вносна бележка Актуализирани според Указание 3-2009 на БНБ, могат да се запазват и редактират.
Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от/към бюджета (НАП)  |  Вносна бележка  |  Кредитен превод  |  Директен дебит
Работни дни в месеца: (Важно е да ги попълните !) Фонд ТЗПБ:
Отр.дни+
пл.отпуск
Дни непл.
отпуск
/база 390/
Дни вр.нетр.
отгл.м.дете
/база 780/
-в т.ч.
от
работод.
Месечно брут.възн./
Осиг.доход/
Изв.труд.правоотн.
Категория труд./
% самоосиг. /
нормат.признати разходи
Родени преди Родени след
Самоосигуряващ се 31.12.1959 1.1.1960
Изв.труд.правоотн. Изчисляване на дължимите ДОД и осигуровки при изплащане на суми по извънтрудови правоотношения (граждански договори), когато има основание за начисляване на осигуровки - КСО, чл.4, ал3, т.5:
чл.4 Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
...
(3)Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
...
5.лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
31.12.1959 1.1.1960
Работник 1: 31.12.1959 1.1.1960
Работник 2: 31.12.1959 1.1.1960
Работник 3: 31.12.1959 1.1.1960
Работник 4: 31.12.1959 1.1.1960
Работник 5: 31.12.1959 1.1.1960
Дата на платежните:Изберете дата на документа   Период :Изберете начална дата на периода, за който се внасят осигуровки/Изберете крайна дата на периода, за който се внасят осигуровки(дд.мм.гггг)       
Генерирани са следните платежни документи - нареждания / вносни бележки за НАП:
Общо:0.00След всяка промяна на данни, вкл. и НАРЕДИТЕЛ / ПОЛУЧАТЕЛ, натискайте бутон "ГЕНЕРИРАЙ" преди линка "ПЕЧАТ"
 • Версия 2.10.2023
 • Калкулаторът е предназначена за малки фирми със собственик и не повече от 5 човека персонал. Позволява да се генерират автоматично документите за стандартните месечни плащания, като не претендира за всеобхватност и универсалност.
 • Желателно е да се ползва:
  - само от счетоводители трз, които биха могли да се ориентират в резултата и да преценят дали генерираните документи отговарят на подадените входни данни и съответните нормативни разпоредби, указания, закони и прочие;
  - след готови ведомости за възнаграждения и/или изчислени данъци и осигурителни вноски за улеснено попълване на платежните нареждания за НАП.
 • Месечното брутно възнаграждение е по-голямо или равно на осигурителния праг. Ако не е така и вие въведете осигурителния праг за да изчислите осигуровките, имайте в предвид, че ДОД няма да е изчислен правилно
 • Класът и пл.отпуск се включват в месечното брутно възнаграждение
 • За работниците вноските се изчисляват на база [мес.брутно.възн * (отр.дни / раб.дни в мес.)]
 • Предполага се, че неплатеният отпуск е по вина на работодателя, т.е. здр.осигуровки са за негова сметка.
 • Изчисляване на дължимите ДОД и осигуровки при изплащане на суми по извънтрудови правоотношения (граждански договори), когато има основание за начисляване на осигуровки - КСО, чл.4, ал3, т.5.
My Google blog © MMXXIII, инж. Бойчо Добрев - 1webprogrammer@frombulgaria.net - Условия за ползване Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS! Level A conformance icon,
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0